Úvod

carpusauto

Zber papiera

Firmám a organizáciám ponúkame odkúpenie starých novín, časopisov, prospektov, letákov alebo kníh a to priamo z pred Vašej firmy.
Pre občanov realizujeme ambulantný výkup papiera priamo pred Vaším domom, na základe oznamu o plánovanom výkupe formou letákov na bráne vchodu alebo inom výlepnom mieste.
Škôlkam a na školách organizujeme zber papiera ( výmenou za hygienické výrobky pre deti).

Prečo recyklovať

Dlhodobým a veľmi závažným problémom sú odpady rôzneho druhu, napr. komunálne, priemyselné, bioodpady a pod. Hromadenie odpadov zahŕňa celý rad negatív. Nosnou komoditou našej spoločnosti CARPUS s.r.o. v oblasti odpadov je zberový papier.
Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov. Zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu prírodných materiálov, množstvo uskladnených odpadov a spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov. Recyklácia teda predstavuje postupy, pri ktorých sa vracajú vzniknuté odpady znovu do výroby, kde slúžia ako surovina pri získavaní nových výrobkov, alebo ako zdroj energie a tepla.